top of page

ฟื้นฟูชีวิต
ให้การศึกษา
สร้างโอกาส
 
เราสามารถร่วมกันยุติวิกฤตการค้ามนุษย์ 

เราดำเนินงานอย่างไร

รักผู้อื่น​

คืนศักดิ์ศรีและคุณค่าให้กับกลุ่มคนเปราะบางผ่านการศึกษา ที่อยู่อาศัย และทรัพยากร

ฟื้นฟูชีวิต

 

บริอาน่า เฮ้าส์ ออฟ จอยฟื้นฟูชีวิตให้กับเด็กผู้หญิงที่เปราะบางและมีความเสี่ยง

ให้การศึกษา​

สถาบันพัฒนาผู้นำดาเนียล 1 สนับสนุนค่าเทอมนักศึกษาพร้อมกับเน้นเรื่องการสร้างสาวก

สร้างโอกาส​

โครงการเรเดี้ยนช่วยให้ผู้หญิงและครอบครัวสร้างธุรกิจของตนเองที่ยั่งยืน

ฟื้นฟูชีวิต

MEEMII

ป้องกันไม่ให้เด็กผู้หญิงเข้าสู่การค้าประเวณี 

เด็กผู้หญิงที่มาอยู่กับบริอาน่า เฮ้าส์ ออฟ จอย มาจากความยากจนและการทารุณ ซึ่งเป็นต้นตอของการค้ามนุษย์ทั่วโลก

DADA

ฟื้นฟูสันติสุขและเริ่มต้นการเยียวยา

ที่บริอาน่า เฮ้าส์ ออฟ จอย เรามุ่งเน้นที่การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่มั่นคงเป็นอันดับแรก เพื่อให้การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป

NATALEE

ให้รากฐานการศึกษาที่มั่นคง

ผู้สําเร็จการศึกษาจาก BHJ ส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาเหล่านี้ ช่วยให้พวกเขาสามารถหางาน ที่จะทำลายวงจรความยากจน สำหรับตนเองและเด็กรุ่นต่อไป

ให้การศึกษา

สถาบันพัฒนาผู้นำดาเนียล 1

IMG_5887.JPG

ทางวิชาการ

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาความรู้และสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อว่าเขาจะเป็นผู้ผลิตและผู้ที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย 

 

ดาเนียล 1:17

Image by Julia Tebbs

ฝ่ายวิญญาณ

เพื่อปลูกฝังพัฒนาผู้นำคริสเตียนที่จะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในวงกว้าง เพราะความเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและความตั้งใจในการดําเนินชีวิตในความเชื่อของพวกเขา

ดาเนียล 3:28-30, มัทธิว 7:24

Photo   3_2.jpg

ทางวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจประเพณีสืบทอด ของชาติพันธุ์และของชาติไทย ให้เห็นคุณค่า และมีความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตในประเทศ ไทย  ให้มีความรักต่อประเทศชาติและผู้คน และมีความปรารถนาที่อยากสร้างความแตกต่าง ในโลกนี้

สดุดี 33:10-12

bottom of page