top of page
จัดการเงินบริจาคแบบประจำของคุณที่มูลนิธิโลกาเกษมสันต์ ประเทศไทย

เรารู้สึกซาบซึ้งกับการสนับสนุนของคุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการบริจาคแบบประจำของคุณ: แบบระงับการบริจาคชั่วคราวหรือยกเลิกการบริจาค (เราเสียใจที่เห็นคุณไป)

จัดการเงินบริจาคของฉัน / Manage my Donation
คุณต้องการทำรายการไหน / What would you like to do?

หากคุณเลือกแก้ไขจำนวนเงินบริจาค กรุณาใส่จำนวนเงินด้านล่าง:

If you chose change my donation amount, please enter the new amount below:

หากคุณเลือกเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิต ระงับการบริจาค หรือยกเลิกการบริจาคแบบประจำ คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการทำรายการภายใน 24 ชั่วโมง

Please note: If you chose update my card information, put my donation on hold or cancel my recurring donation, you will receive an email to confirm within 24 hours. Thank you!

ขอบคุณสำหรับการส่ง! Thank you for submitting!

bottom of page